Elizabeth "Buzzy" Silmser, 68, formerly of Massena