Elizabeth “Buzzy” Silmser, 78, formerly of Massena