Heuvelton church hosts program on Post Traumatic Stress Disorder Nov. 7