Potsdam Humane Society hosts birthday bash and open house Nov. 3