Kathleen “Kathy” (Brenno) Ginter, 49, formerly of Ogdensburg