Heuvelton Teacher's Association donates to food pantry