Massena girl asks for Massena Humane Society donations for birthday